Gastronomický fenomén: Food sharing


Gastronomický fenomén: Food sharing

F O O D   S H A R I N G  –  T I S K O V Á   Z P R Á V A

Food sharing, tedy sdílení jídla u stolu, se stává nejen populárním trendem v moderní gastronomii, ale také návratem ke kořenům společného stolování. Tento fenomén, který spojuje lidi a podporuje sociální interakci, si získává stále více příznivců. Trend znovuobjevujeme především z jižních států, jako je například Španělsko, které je proslulé svým tapas. 

Tradice společného stolování sahá hluboko do historie lidské kultury. Ve starověkém Římě naši předci pořádali velké hostiny, kde podávali jídlo ve velkém množství a hosté si ho sami rozdělovali. Stejně tak se v období středověku při hostinách servírovalo vše ve velkých mísách, z nichž si každý bral podle chuti. Tento způsob stravování byl nejen praktický, ale také podporoval společenské vazby a pocit sounáležitosti.

Sdílí se po celém světě 

Společné stolování je typické pro mnoho kultur po celém světě. V zemích jako je Čína, Španělsko nebo Turecko je běžné podávání jídel ve větším množství, které si hosté rozdělují mezi sebou. „Například ve Španělsku jsou tapas, malé porce různých pokrmů, podávané ke sdílení a jsou nedílnou součástí tamní gastronomické kultury. V Turecku je zase zvykem sdílet meze, malé předkrmy, které se servírují před hlavním jídlem,“ říká manažer restaurace Spojka Karlín Martin Kolář.

Itálie se může pochlubit antipasti, předkrmy, které jsou často sdíleny před hlavním jídlem a Řekové zase sdílejí tzv. meze, malé talířky různých jídel, které jsou servírovány při společenských setkáních. Také v Asii je sdílení jídla hluboce zakořeněno v kulturních zvyklostech. V Číně je běžné rodinné stolování s různými pokrmy servírovanými na otočném stole, aby si každý mohl vzít. V Japonsku je zase oblíbený izakaya styl, kde se podávají malé porce jídel k sdílení podobně jako tapas.

Na Blízkém východě je food sharing nedílnou součástí společenských setkání. Například v Libanonu je běžné společné stolování s velkým množstvím různých pokrmů, které se sdílí mezi přítomnými,“ říká Martin Kolář.

Kultura sdílení jídla proniká do Prahy

Tento způsob stravování se nyní stává trendem i v moderních restauracích po celém světě, a to včetně České republiky. „Ve Spojce Karlín jsme zavedli koncept food sharingu, protože věříme, že jídlo by mělo lidi spojovat. Naši hosté si mohou objednat různé pokrmy, které pak sdílejí u stolu. Tento způsob stolování vytváří uvolněnou a přátelskou atmosféru, kterou naši návštěvníci oceňují,“ říká Martin Kolář.

S důrazem na kvalitní suroviny a pestrou nabídku jídel se i Martin Kolář s týmem mezinárodních kuchařů snaží ve Spojce Karlín vytvářet prostor, kde se lidé mohou setkávat a společně si vychutnávat kulinářské zážitky. „Věříme, že food sharing není jen o jídle, ale také o sdílení času, zážitků a radosti z dobré společnosti,“ dodává Martin Kolář ze Spojky Karlín.

Food sharing tedy není jen návratem ke kořenům, ale také moderním způsobem, jak obohatit gastronomické zážitky a podpořit společně strávený čas s našimi blízkými. A nebo skvělým způsobem, jak tmelit klidně i pracovní kolektiv. „Pozorujeme, že systém food sharingu si čím dál tím více objednávají také firmy, které k nám chodí na pracovní obědy, večeře nebo organizují teambulding. Jídlo prostě spojuje,” říká Martin Kolář ze Spojky Karlín.

TIP: Spojka Karlín představuje nové mezinárodní menu

„Spojka Karlín vstupuje do léta s pestrým menu, na kterém se podílel náš tým kuchařů z celého světa. Nově naši hosté mohou ochutnat například grilovanou chobotnici nebo salát z rajčete, jahod a melounu, také flatbread z hlívy ústřičné, papričky padron nebo grilovanou jehněčí kotletu s chimichurri a plackou na ohni,“ láká manažer restaurace Spojka Karlín Martin Kolář.

Širší možnosti experimentování v kuchyni a představování nových mezinárodních pokrmů Spojce Karlín umožňuje mimo jiné nový gril Hibachi na tropické dřevo.

F O O D   S H A R I N G  –  P R E S S   R E L E A S E

Food sharing, or sharing food at the table, is becoming not only a popular trend in modern gastronomy but also a return to the roots of communal dining. This phenomenon, which brings people together and fosters social interaction, is gaining more and more enthusiasts. We are rediscovering this trend primarily from southern states, such as Spain, which is renowned for its tapas.

The tradition of communal dining dates back deeply into human cultural history. In ancient Rome, our ancestors held grand feasts where food was served in large quantities, and guests would help themselves. Similarly, in the Middle Ages, food was served in large bowls at feasts, from which everyone took according to their taste. This way of dining was not only practical but also supported social bonds and a sense of belonging.

Shared Worldwide

Communal dining is typical for many cultures around the world. In countries such as China, Spain, or Turkey, it is common to serve meals in larger portions, which guests then share among themselves. „For example, in Spain, tapas, small portions of various dishes, are served for sharing and are an integral part of the local culinary culture. In Turkey, it is customary to share meze, small appetizers served before the main course,“ says Martin Kolář, manager of the restaurant Spojka Karlín.

Italy boasts antipasti, appetizers often shared before the main meal, and Greeks share so-called meze, small plates of various dishes served at social gatherings. In Asia, sharing food is also deeply rooted in cultural customs. In China, family dining with various dishes served on a rotating table is common so that everyone can help themselves. In Japan, the izakaya style, where small portions of food are served for sharing similar to tapas, is popular.

„In the Middle East, food sharing is an integral part of social gatherings. For example, in Lebanon, communal dining with a large variety of different dishes shared among those present is common,“ says Martin Kolář.

Food Sharing Culture Penetrates Prague

This way of dining is now becoming a trend in modern restaurants around the world, including the Czech Republic. „At Spojka Karlín, we have introduced the food sharing concept because we believe that food should bring people together. Our guests can order various dishes to share at the table. This dining style creates a relaxed and friendly atmosphere, which our visitors appreciate,“ says Martin Kolář.

Emphasizing quality ingredients and a diverse menu, Martin Kolář and his team of international chefs at Spojka Karlín strive to create a space where people can meet and enjoy culinary experiences together. „We believe that food sharing is not just about food, but also about sharing time, experiences, and the joy of good company,“ adds Martin Kolář from Spojka Karlín.

Thus, food sharing is not only a return to the roots but also a modern way to enrich gastronomic experiences and support time spent together with our loved ones. Or an excellent way to bond even a work team. „We observe that the food sharing system is increasingly being ordered by companies for business lunches, dinners, or team-building events. Food simply brings people together,“ says Martin Kolář from Spojka Karlín.

TIP: Spojka Karlín Introduces New International Menu

„Spojka Karlín enters the summer with a diverse menu created by our team of chefs from around the world. Newly, our guests can try grilled octopus, a salad of tomatoes, strawberries, and watermelon, oyster mushroom flatbread, padron peppers, or grilled lamb chops with chimichurri and flatbread,“ invites Martin Kolář, the manager of Spojka Karlín.

Broader possibilities for kitchen experimentation and introducing new international dishes at Spojka Karlín are also enabled by the new Hibachi grill on tropical wood.