věrnostní karty Spojka Karlín – Informace pro subjekt

Informace pro subjekt o zpracování osobních údajů – věrnostní karty Spojka Karlín

Správce osobních údajů
JURD CZ, s.r.o., se sídlem Tyršova 1832/7, Praha 2, 120 00, Česká republika, IČO: 27239420
tel: +420 226 203 888
email: info@spojka-karlin.cz
web: www.spojka-karlin.cz

Právní základ pro zpracování

  • Smlouvy o poskytnutí věrnostní karty zákazníka, občanský zákoník, další obecně závazné právní předpisy.
  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá ze smluv o poskytnutí věrnostní karty zákazníka (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů) a z obecně závazných právních předpisů.

Účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje subjektů (zákazníků) za účelem řádného výkonu práv a plnění povinností, plynoucích z příslušných smluv o poskytnutí věrnostní karty zákazníka, v rozsahu práv a povinností stanovených právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a prováděcími předpisy) a smlouvou o poskytnutí věrnostní karty zákazníka.

Správce zpracovává osobní údaje subjektů (zákazníků) za účelem poskytování informací o marketingových a slevových kampaních, zvláštních nabídkách vlastních služeb a dalších informací propagačního a reklamního charakteru (vč. zasílání obchodních sdělení), týkajících se správce, včetně průzkumů spokojenosti nebo žádostí o zpětnou vazbu; informace budou poskytovány emailem, telefonem nebo SMS; sumarizované osobní údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pouze pro vnitřní potřebu správce, nikoliv však pro účel zasílání marketingových informací a sdělení.

Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, datum narození.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
  • Externí účetní správce.
  • Případně též právní zástupce správce.

Zdroje osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou získávány pouze od subjektů údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu trvání vztahu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí věrnostní karty zákazníka a po jeho skončení po dobu nutnou k vyřešení případných nevypořádaných závazků, resp. po archivační dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po skončení doby zpracování osobních údajů s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva subjektu

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny podmínky stanovené v Nařízení GDPR a subjekt o to požádá.

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech stanovených v Nařízení GDPR omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

Pokud však správce zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz).